Projects

Molecular diagnostics and imaging in individualized therapy for breast, thyroid and prostate cancer

Grant NCBIR Strategmed2/267398/4/NCBR/2015
Total budget [PLN]: 22 000 000
Start date: 01/10/2015; End date: 31/12/2020
Status: completed

Introduction
Celem projektu jest stworzenie narzędzi wspierających decyzje o zakresie leczenia miejscowego lepiej rokujących nowotworów:piersi,tarczycy,gruczołu krokowego,a tym samym uzyskanie istotnej redukcji agresywności terapii onkologicznej i zmniejszenie jej społecznych i ekonomicznych kosztów,bez pogorszenia skuteczności.Innowacyjne testy molekularne oparte będą o genomikę guza, uwzględniającą heterogenności jego utkania(pobranie m.in. drogą nawigowanej biopsji).Test molekularny i wspierająca analiza USG guza tarczycy będą służyć do podjęcia decyzji czy chory wymaga całkowitego wycięcia tarczycy czy leczenia mniej rozległego.Test zostanie poddany prospektywnej walidacji w ogólnopolskim badaniu wieloośrodkowym.Dla raka prostaty opracowane narzędzie będzie klasyfikować agresywność nowotworu(molekularny współczynnik Gleasona),pod kątem decyzji o jego wyjściowym leczeniu.W raku piersi na podstawie testu molekularnego z biopsji gruboigłowej uzyskamy optymalną klasyfikację molekularnego podtypu nowotworu.Utworzona zostanie mobilna aplikacja do trójwymiarowej wizualizacji objętości guza na podstawie obrazów radiologicznych różnych modalności (w tym MR i PET/CT),a także narzędzia pozycjonowania tego obrazu w stosunku do ciała.Opracowany zostanie algorytm określenia niezbędnych marginesów guza na podstawie badań molekularnych i obrazowych,który wspierać będzie decyzję o zakresie operacji.  The main objective of the project is to create new tools supporting decisions on local treatment of breast, thyroid and prostate cancers, to achieve the reduction in therapy aggressiveness and decrease of social and economic burden without compromising its efficacy. Innovative molecular tests based on tumor genomics will take into account its heterogeneity (material sampled e.g. by navigated biopsy). Molecular test and supporting ultrasound analysis of thyroid tumors will be applied to decide if patient requires total thyroidectomy or less invasive management strategy. The test will be validated prospectively in multi-center cooperative study. In prostate cancer the molecular classifer will predict tumor aggressiveness (molecular Gleason score), to decide on the initial management. In the breast cancer the molecular test based on material from core-needle biopsy will lead to optimal classification of the tumor subtype. A mobile application for 3D visualization of the tumor volume based on different modalities of radiological imaging (including MR and PET/CT), as well as the tool of breast positioning in relation to the patient body. An algorithm for adequate tumor margin estimation based on molecular studies and imaging will be provided to support the decision on the extent of surgery.
Goal
Tasks
Zadanie nr 1 - Analiza genomiczna, selekcja cech i opracowanie algorytmu klasyfikacjiZadanie nr 2 - Opracowanie metodologii i prospektywna ocena przydatności testu molekularnegoZadanie nr 3 - Optymalizacja procedury w oparciu o heterogenność, dodatkowe markery, obrazowanie nowotworu i kompleksową analizę materiału pooperacyjnego (meta-test)Zadanie nr 4 - Nowe algorytmy i narzędzia wykorzystania badań obrazowych w planowaniu leczenia miejscowegoZadanie nr 5 - Opracowanie modelu systemu do przetwarzania, składowania i udostępniania danych obrazowychZadanie nr 6 - Przygotowanie produktów projektu do zastosowania w działalności gospodarczej
Contractors

Project manager

Krzysztof Fujarewicz

Contractors

Results
Articles